محصولات
فرومولیبدن
فرومنگنز
فروکروم
فرومنگنز پرکربن
فرومنگنز متوسط کربن
فروسیلیس 75-70 درصد
1-5mm فروسیلیکو منیزیم
15-5mm فروسیلیکو منیزیم
30-5mm فروسیلیکو منیزیم
فرومنگنزکم کربن
فروسیلیکومنگنز
فروکروم پرکربن
فروکروم کم کربن
فروفسفر
(0-10mm)فروکربن کم سولفور
فروکربن پرسولفور
جوانه زای زیرکونیومی
جوانه زای استرانسیومی
جوانه زای باریمی