محصولات
فرونیــوبیوم
اکسید مولیبدن
مولیبدن خالص
فرومولیبدن 60-65 درصد
فروتیتانیوم
فروانــادیوم
فروتنگستن
فروبر
نیکل
میش متـال