محصولات
گرافیت پرسولفور
گرافیت کم سولفور
گرافیت چرب
کک نفتی خام
کک متالورژی (در سایزهای گوناگون)
الکترود گرافیتی
نیپل گرافیتی
بلوک و قطعات گرافیتی
آنتراسیت (در سایزهای گوناگون)